• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Automatiserad mätning spar resurser och skapar förutsättningar för en effektiv arbetsdag

Automatiserad mätning spar resurser och skapar förutsättningar för en effektiv arbetsdag

Automatiserad mätning sparar tid och ger tillgång till mätvärdesuppdateringar i realtid, dygnet runt, året runt. Det är dessutom en överlägsen metod i projekt med många mätpunkter eller komplicerade grundläggningsförhållanden.
– Med automatiserade mätningar kan geoteknikern använda sin tid på ett betydligt effektivare sätt än vid manuella mätningar. De automatiserade mätningarna innebär att geotekniker kan lägga merparten av sin tid på att analysera snarare än att samla in data, vilket gör att vår spetskompetens verkligen används på ett klokt sätt, säger Magnus Lundgren, geotekniker på Reinertsen.

Automatiserad mätning möjliggör övervakning i realtid, vilket gör att geoteknikern snabbt kan sätta in förebyggande åtgärder som förebygger kostsamma situationer då mätvärdena överstiger de tillåtna nivåerna.

y217o

Magnus Lundgren, geotekniker på Reinertsen.

Lämpar sig väl vid projekt av känslig natur

Få organisationer har i dagsläget tillräckliga resurser avsatta för att uteslutande ägna sig åt manuella mätningar, som riskerar att göra förfarandet dyrare än nödvändigt för såväl leverantören som beställaren. På senare år har kravbilden förändrats från byggherrarna och projektörernas sida. Allt fler kräver automatiserade mätningar, i synnerhet i samband med stora och komplexa byggprojekt.

– När jag utför uppdrag av känslig natur, exempelvis mätningar i samband med schaktning inom spont, mätningar på ett projekt med ett otillgängligt geografiskt läge eller ett projekt som kräver många mätpunkter, är automatiserad mätning klart överlägsen de manuella mätteknikerna. Jag använder mig alltid av automatiserad mätning i den typen av projekt, säger Magnus Lundgren.

Bästa alternativet i stora och komplexa projekt

Vid manuella mätningar samlas och sammanställs all mätdata för hand, vilket tar mer tid och ger betydligt större spelrum för fel som orsakas av den mänskliga faktorn än vid automatiserade mätningar. De flesta byggprojekt vinner på automatiska mätningar, inte minst projekt som associeras med riskfaktorer som sänkt global stabilitet, känslig byggnation i närheten, djupa schakter eller branta slänter känns det tryggt att använda sig av den senaste tekniska mätutrustningen, för att ständigt kunna förvissa sig om att mätvärdena inte överstiger de tillåtna nivåerna. Möjligheten att kunna ha en handlingsplan med ett åtgärdspaket klart innan larmnivåer nås ökar markant.

Skärpta beställarkrav kan öka andelen automatiserade mätningar

Många geotekniker föredrar fortfarande manuella mätningar, trots att tekniken för automatiserad mätning har funnits i många år. En faktor som bidrar till det är, enligt Magnus Lundgren, det faktum att beställare sällan ställer tillräckligt specifika krav på uppföljning. Han menar att den automatiserade mätningen kommer att få en rejäl skjuts framåt så snart beställare börjar få upp ögonen för dess fördelar och specificerar kraven på denna typ av mätning när de upphandlar geotekniska tjänster.

– Automatiserad mätning har många fördelar även för den som ägnar sig åt sprängning och pålning och vill hålla sig kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen i grannfastigheterna, särskilt i projekt som pågår över längre tid. I större komplexa projekt med rörelse- och vibrationsrestriktioner i omgivningen kan man samla all kontroll och övervakning i samma hatt och ha kontroll i realtid på hela arbetsplatsen, säger Magnus Lundgren.