• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Bergsäker bidrar till att rusta Hargs Hamn för Dannemoragruvans kapacitetsökning

Bergsäker bidrar till att rusta Hargs Hamn för Dannemoragruvans kapacitetsökning

Hargs hamn i Östhammars kommun är en viktig bulkhamn för hela Mälardalsregionen.

Dannemoramalmen gör att Hargs Hamn ökar från 200 till 300 anlöp per år.
Malmexporten från Dannemora gruvor pågick fram till 1990-talet, då gruvan stängdes för att tas i bruk på nytt 2011. För att kunna svara upp till gruvornas behov av malmtransporter via sjön har Hargs hamn valt att förstärka sin kapacitet rejält. Bergsäker bidrar med bland annat riskanalyser och vibrationsmätningar i den omfattande satsningen, som pågår fram till år 2025.

Fram till 1992 användes Dannemora- Hargs järnväg för att transportera järnmalm från gruvan i Hargshamn för vidare sjötransport. För närvarande pågår en upprustning av såväl järnvägen som hamnen och i april skeppades den första leveransen från Dannemora Malm på tjugo år. Totalt investeras 60 miljoner kronor för att återigen få igång malmutskickningen i hamnen.

Ett febrilt arbete med att utöka hamnens malmhanteringskapacitet har pågått sedan Hargs hamn skrev under ett samarbetsavtal med Dannemora mineral i december 2011. Projektet har delats in i flera upphandlingar och när de nuvarande utbyggnaderna står klara räknar man med att kunna svara upp till Dannemora minerals målvolym på 1,5 miljoner ton exporterad malm per år.

Långsiktig förnyelseplan sträcker sig till år 2025

Gruvan har inget eget färdiglager, det finns i hamnen. Det ställer krav på att vi, utöver en smidig utskeppningsprocess som skickar malmen över kajen, även ska kunna erbjuda tillräckligt stora lagerhallar. I den nybyggda malmmottagningen tippas styckemalmen när den kommit med tåg från Dannemora. Här byggs en malmficka som blir åttiofem meter lång, tjugofyra meter bred och fem meter djup. Fickan täcks av ett åtta meter högt tält.

 

2014 räknar hamnen med att kunna ta emot tre tåg per dag, med tjugotvå vagnar. Hamnen har upprättat en långsiktig förnyelseplan som reglerar hur hamnen ska byggas ut fram till år 2025. I planen ingår bland annat en ny kaj samt förstärkning och förlängning av befintlig malmkaj.

I den övergripande visionen för år 2025 ingår bland annat att Hargs hamn i första hand ska vara en bulkhamn som fokuserar på malmexport samt import av biobränsle, två utrymmeskrävande godsslag som kräver generösa ytor och lagringsutrymmen. När den nuvarande utbyggnaden är klar i oktober påbörjas arbetet med att bygga nya lagerhallar för pelletslagring, som ska komplettera hamnens sju befintliga lagringshallar.

Uppskattar Bergsäkers korta inställelsetider

Vi valde att anlita Bergsäker för riskanalys och vibrationsmätningar eftersom vi har goda erfarenheter av att samarbeta med dem i tidigare projekt. Eftersom Bergsäker redan var verksamma i andra etapper låg det förstås nära tillhands att anlita dem i fler etapper. Samarbetet med Bergsäker fungerar mycket bra, vi uppskattar bland annat deras korta inställningstider och kontinuerliga återkoppling, säger Görgen Björling, projekteringsledare för Hargs Hamn på konsultföretaget Bylero.

En av de största utmaningarna i omdaningen av Hargs hamn består av att spränga bort stora bergytor som på sina ställen är uppemot sexton meter höga. Bergformationerna sprängs bort för att frigöra utrymme för nya byggnader. Vid så omfattande sprängningsarbeten är förstås Bergsäkers vibrationsmätningar av avgörande betydelse. De inledande riskanalyserna har bidragit till att skydda kringliggande kajer och hamnbyggander från eventuella sprickor i samband med sprängningarna.

Bergsäker förser sprängaren med realtidsuppdateringar som avgör hur stor sprängsalva som används vid olika sprängningstillfällen. Jag får regelbundna sammanställningar av data utifrån mina preferenser och behov, vilket underlättar mitt arbete som projekteringsledare, säger Görgen Björling.

Riskanalys på kort varsel i samarbete med Geoveta

Bergsäker har varit delaktiga i tre projekt i Hargshamn och har genomfört vibrationsmätningar i samband med en sprängning inför bygget av ett nytt fineslager. Man har även genomfört en riskanalys som syftade till att skydda kringliggande kajer i samband med en bergssprängning. När Bylero behövde snabb hjälp med att undersöka om de bergförstärkningar man gjort inför en sprängning av ett poröst berg över ett järnvägsspår var tillräckliga valde Bergsäker att ta hjälp av Geoveta, som snabb infann sig.

Ett av de kommande delprojekten består i att dra ett nytt järnvägsspår till Dannemoragruvan. Vi hoppas förstås på fortsatt förtroende, så vi kan bidra med kontrollåtgärder även där. För vår del flyter samarbetet med Bylero på mycket bra, vi har förmånen att agera bollplank i det förebyggande riskarbetet, säger Angelica Pettersson.