• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Bergsäker säkrade vibrationsnivåerna när väg 155 breddades för kollektivkörfält

Bergsäker säkrade vibrationsnivåerna när väg 155 breddades för kollektivkörfält

Längs med väg 155, som är den direkta förbindelsen mellan Göteborg, Torslanda och Öckerö kommun, breddas vissa vägavsnitt för att dimensioneras till dagens trafikflöden. Syftet med ombyggnationen är att höja trafiksäkerheten, öka framkomligheten för kollektivtrafiken och göra hamnen mer lättillgänglig. På etappen Bur-Syrhåla där Bergsäker är delaktiga krävdes ett omfattande sprängningsarbete för att kunna bredda vägen. Bergsäker deltog genom att sätta upp ett antal vibrationsmätare för att säkra omgivningen under sprängnings- och även det kommande packningsarbetet.

I dagsläget uppstår ofta långa köer på vägen i samband med rusningstiden på morgnar och kvällar, vilket tyder på att vägen är underdimensionerad för dess nuvarande trafikmängd, som uppgår till drygt 30 000 fordon per dygn. Den övergripande målsättningen är att öka framkomligheten och öka andelen kollektivtrafikresor.
– Samarbetet med Bergsäker har fungerat mycket bra. Vibrationsmätarna monterades med relativt kort varsel, men Bergsäkers medarbetare såg till att de kom upp i rätt tid. Det är lätt att ha en löpande dialog med Bergsäker medan mätningarna pågår, deras konsulter är alltid lättillgängliga, säger Johan Bengtsson, Trafikverkets byggledare för sträckan Bur- Syrhåla.

Till Bergsäker

Två berg sprängdes bort

Längs med sträckan Bur-Syrhåla fanns två berg, ett större och ett mindre. Dessa har båda delvis sprängas bort för att ge plats för de nya busskörfälten. Längs med sträckan monterade Bergsäker nio vibrationsmätare vilka efter varje salva lästs av för att tas med i beräkningarna för nästkommande salva. Sedan sprängningarna inleddes i januari har cirka 15 000 kubikmeter berg sprängts bort med hjälp av över hundra sprängsalvor. Målsättningen är att återanvända så mycket som möjligt av det bortsprängda berget i den nya överbyggnaden för vägen. Delsträckan Bur-Syrhåla står klar innan lagom till årsskiftet 2013/2014.

 

Knyter ihop busskörfälten längs hela Öckeröleden

– Vi koncenterar våra insatser till en delsträcka på 1430 meter och har bland annat genomfört vibrationsmätningar och fastighetsbesiktningar, säger Bergsäkers projektledare Hans Hugoh.
Utbyggnad av busskörfält pågår öster om den aktuella sträckan och västerut pågår planering för busskörfält ända ut till Lilla Varholmen. Trafikverkets byggledare Johan Bengtsson har under 2011 och 2012 utfört ytterligare fyra entreprenader längst väg 155 med fokus att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Den aktuella sträckan Bur – Syrhåla kommer bli ytterligare en del i att knyta ihop busskörfälten längs hela Öckeröleden.