Bullermätningar allt vanligare

Att mäta buller i samband med byggnation blir allt vanligare och är en naturlig del i arbetet med att hantera omgivningen.  

Att mäta vibrationer som uppstår i samband med grund- och markarbete är sedan länge en självklarhet för de allra flesta byggföretag. Sprängning, schaktning och pålning är exempel på moment som kan resultera i allvarliga skador på fysisk egendom och människor, om det inte görs under kontrollerade former. Men även buller och oväsen från bygget kan påverka omgivningen negativt även om följderna inte är materiella skador.

– Det handlar om att människor ska må bra. Vi vet att många känner olust, stress och ibland även rädsla i samband med vibrationsalstrande aktiviteter. Detsamma gäller när det bullrar. Därför är det naturligtvis bra att intresset för bullermätning nu ökar även i Sverige. Intresset för bullermätning har länge varit stort på många utländska marknader, säger Owe Källström, vd för Ava Monitoring som utvecklar mätutrustning.

Även Bergsäker intygar att intresset för bullermätningar ökar. Företaget har för närvarande många projekt över hela Sverige där bullermätning ingår.

– Att mäta buller går till ungefär på samma sätt som att mäta vibrationer. Precis som när det gäller vibrationer görs mätningen automatiskt och obemannat och istället för en sensor används nu en mikrofon som mäter ljudvågor, säger Jan Edberg som arbetar som projektledare på Bergsäker.

Det är viktigt att poängtera att bullermätningar görs för att hålla nere ljudnivåerna men också för att kunna bevisa att bygget håller sig inom tillåtna gränsvärden om det blir en tillsyn.

Störningar från pågående byggprojekt regleras inte av plan och bygglagen utan är något som i första hand hanteras av miljöförvaltningen.

– Klagomål från tredje man handlar inte sällan om att någon upplever att det bullrar för mycket och då är egenkontrollen naturligtvis en god investering, säger Jan Edberg.

Att buller ska tas på allvar bekräftas också i en undersökning som Bergsäker tidigare gjort bland boende i våra tre största städer. Så många som sju av tio uppgav att de – ofta eller ibland – störs av buller och oväsen från byggprojekt.

Som en konsekvens av den pågående förtätningen och den ökande bullernivån pågår nu en översyn i många av landets kommuner kring skärpning av krav för bullermätning.

Läs mer om Bergsäkers bullermätning & bullerhantering här!