Förtätningen avgörande för att bygga hållbara städer

Både miljö och människa är vinnare på tätare städer. Men samtidigt är det viktigt att förtätning sker med förstånd. Att bara bygga höga hus är inte lösningen. Det hävdar arkitekten och stadsplaneraren Thomas Melin som arbetat flera år för FN:s bostadsorgan, UN Habitat, och som nyligen är hemkommen från FN:s stora bostadskonferens i Quito, Ecuador.

För många arkitekter och stadsplanerare är Barcelona en förebild när det gäller förtätning och hur man ska bygga en riktig stad. Den katalanska staden har få riktigt höga skrytbyggen men med sina typiska 7-8 våningshus är det en av de tätare städerna i världen och anses ha en levande och spännande stadsmiljö.

  • Staden uppmuntrar människor till att röra sig ute på gatorna. Den har vad man kallar ”walkablity”, säger Thomas Melin.

I ett internationellt perspektiv ligger städerna i Sverige ganska långt efter metropoler som Barcelona, London och Paris när det gäller täthet. Det är egentligen bara i vissa stadsdelar som man når upp till en acceptabel täthet. Historiskt har vi i Sverige inte byggt städer. Vi har bygg hus utan några direkta strategier för hur man utvecklar miljöerna mellan husen, hävdar Melin.

  • Stad bygger man för människor genom att bland annat underlätta för mobilitet och rörelse. Man bör inte bygga utspritt på ”isolerade öar” i periferin, säger Thomas.

Men inför framtiden ser det bättre ut. Nu pratar nästan alla om vikten av förtätning och det finns många goda ambitioner. I Stockholm arbetar stadsplanerarna efter visionen om att skapa ”promenadstaden” Stockholm. Målsättningen är att bygga 40 000 nya bostäder i huvudstaden fram till 2020 och sett i ett längre perspektiv är målet att bygga hela 140 000 nya bostäder innan 2030 – alltså inom en fjortonårsperiod. En stor del av dessa bostäder kommer att byggas genom förtätning.

I Malmö tar man också höjd för en kraftig förtätning innanför Yttre Ringvägen då bostäder för ytterligare 100 000 människor planeras inom en 30-årsperiod.

Staden är avgörande för en hållbar framtid

På FN:s bostadskonferens i Quito som nyligen avslutats har man tagit fram en ny ”urban agenda” där just staden pekas ut som nyckeln när det gäller hur vi tacklar den stora klimatutmaningen och samtidigt säkerställer en hållbar social och ekonomisk utveckling.

Att kampen för hållbar framtid kommer att vinnas eller förloras i städerna är självklart.  Under 1900‑talet växte befolkningen som bodde i städerna världen över från 220 miljoner till 2,8 miljarder människor. Och 2008 bodde enligt FN för första gången fler människor i städer och tätorter än på landsbygden.

  • Internationellt uppmärksammas de urbana frågorna för närvarande. Allt fler förstår hur viktiga städerna är för en hållbar utveckling; fungerar de påverkar det länderna i stort, säger Thomas.

Thomas Melin menar att arbetar man med stadsfrågorna kommer man också åt många av de mest relevanta frågorna för människors hälsa och välbefinnande.

Bland de 17 hållbara utvecklingsmål som FN antog förra hösten finns ett mål om urban utveckling. Målet säger att städer och bostadsområden ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

  • Förtätningsarbetet i staden är därför helt avgörande för om man uppfyller dessa mål, säger Thomas Melin.

FN rekommenderar 150 invånare per hektar för att skapa hållbara städer

Bostadsorganet UN Habitat har därför tagit fram rekommendationer för hur städer lämpligast bör utvecklas för att vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara i framtiden och även satt ett mått på hur tät en stad bör vara. För att nå målen anser FN att det är viktigt att staden planeras och utformas utifrån människorna som bor och rör sig i staden. FN lyfter bland annat fram att det ska vara lätt att förflytta sig, mobiliteten bör främjas. Dessutom bör man bygga en blandstad med plats både för bostäder och verksamheter som exempelvis restauranger, frisörer med mera. Det är också viktigt att främja mångfalden i staden genom att bygga bostäder med olika upplåtelseformer.

Rekommendationerna när det gäller täthet har satts till

150 invånare/hektar. Då blir staden attraktiv och tätheten ger förutsättningar för att skapa hållbar stad.

Detta är ett ambitiöst mål- Många av våra stora städer i världen når inte upp till UN habitats mål om, speciellt inte här i Skandinavien där det knappast råder brist på tomtmark och där lockelserna att bygga brett därmed blir större. Men även om målet är ambitiöst pekar det ut en vilja. Och ambitionerna är stora, även här i Sverige där många kommuner insett vinsterna med tätare städer, hävdar Melin.

  • Alla vinner på att bygga tätare, inte bara människorna. Genom förtätning får man ekonomi i helhetslösningar genom att bygga vidare på befintlig infrastruktur, säger Thomas Melin.

Bild: I delar av Stockholm når man idag upp till FN:s rekommendationer om hur tät en stad bör vara för att kunna skapa förutsättningar för en hållbar stad. Bilden föreställer ett förslag på hur Badhustorget vid Södra Skanstull bör utvecklas för att skapa ett levande kvarter. Källa: White arkitekter/Tegmarks