Drottningplan och centrum i Motala knyts ihop

Vi håller koll på omgivningen när Drottningplan och centrum i Motala knyts ihop

2010 togs de första spadtagen i byggandet av Riksväg 50 och Motalabron, projekt där Bergsäker AB bidragit med kompetens inom omgivningspåverkan. I och med att dessa 2013 invigdes fick Motala bort genomfartstrafik och tung trafik ifrån stadskärnan. Med en minskad trafikbelastning har Motala kommun sedan 2014 påbörjat ombyggnation av den tidigare genomfartsleden till att bli stadsgata. Bergsäkers personal är inkopplade i projektet eftersom arbetena genomförs i nära anslutning till befintlig bebyggelse.

När Motala Kommun nu satsar på att bli en modern sjöstad bygger man om den tidigare genomfartsleden Drottninggatan-Storgatan till stadsgata. Detta påbörjades vid Storgatans Norra del redan 2014, Bergsäkers personal medverkade redan då i projektet med att ta fram planer för kontrollåtgärder, besiktningar och vibrationsmätningar. Denna del avslutades våren 2015.
Då Motala Kommun skulle fortsätta med Drottningplan vände man sig återigen till Bergsäker för att få hjälp med att säkra omgivningen.

Drottningplan var innan man byggde Motalabron hårt belastad. Med ett ändrat trafikflöde som inte kräver samma kapacitet väljer man nu därför att minska vägbanorna, bygga cirkulationsplats, nya övergångsställen och ge mer plats åt gående och cyklister. Mörka gångtunnlar som tidigare gått under vägbanan rivs nu vilket bidrar till en tryggare stadskärna. Samtidigt fortsätter ombyggnationen av VA-nät. Med omfattande rivningsarbeten kommer ofta vibrationer, därför övervakar Bergsäker kontinuerligt vibrationsnivåerna på flera platser i närområdet. Bergsäker har även tagit fram plan för kontrollåtgärder samt genomför besiktningar av intilliggande fastigheter.

Arbetena beräknas klara våren 2016.

Bergsäkers projektledare är Anton Hultin.
För mer information om projektet  klicka här