E4 Sundsvall

E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt. Ett tjugo kilometer långt vägavsnittet som länge varit olycksdrabbat och har den högsta trafikmängden på E4 norr om Uppsala blir nu säkrare, tryggare och mer framkomligt. I projektet, som pågår fram till 2015, ingår dessutom 33 broar och 5 trafikplatser. Trafikverket valde Bergsäker som partner i E4 Sundsvall projektet sedan företaget vunnit en offentlig upphandling.

Bergsäker har hittills varit involverade i arbetet med att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på det 20 kilometer långa nya vägavsnitt som anläggs från Myre till Skönsberg. Man har bland annat mätt vibrationer vid vibrationsalstrande arbeten som sprängning och spontning längs vägdragningen.

– I vårt uppdrag, som sträcker sig fram till projektet slutfas 2015, ingår bland annat mätning av vattennivåer och temperatur i energibrunnar. Vi tar dricksvattenprover och genomför komfortmätningar, där vi mäter i vilken utsträckning allmänheten berörs av projektet, säger Christer Forslund, projektansvarig för E4 Sundsvall på Bergsäker.

Bergsäker, som är experter på tredjemanshantering, mäter bland annat hur vibrationer från tung trafik och det pågående byggnadsarbetet påverkar företag och boende längs med den två mil långa sträckan som moderniseras. I stadsdelen Skönsberg, i anslutning till det norra fästet av den bro som ingår som en del av projektet, finns relativt många företag och boende som berörs av det pågående arbetet.

Informerar media, näringsliv och allmänhet

– Vi agerar förebyggande genom att besvara frågor från företag och privatpersoner angående eventuella störningar från projektet. Vi hanterar även en del mediakontakter, Sundsvalls nya tidning har bland annat skrivit om våra besiktningar. Ett så här publikt projekt som pågår under en längre tid och dessutom berör relativt många människor genererar vanligtvis många frågor, säger Christer Forslund.

– Bergsäker har hög trovärdighet som en oberoende extern part i samband med att de informerar allmänhet och andra berörda av projektet om vibrationer och andra potentiella störningsmoment. Även om det är vi som har det slutgiltiga ansvaret kring dessa frågor så känns det bra att kunna luta oss mot Bergsäkers specialistkompetens. Om något skulle gå snett längs med vägen i projektet så fungerar Bergsäkers besiktningar som en trygghet för vår del, säger Karin Rybäck, miljöspecialist på Trafikverket.

Projektets största utmaningar utifrån ett miljöperspektiv är etapperna som genomförs inne i centrala Sundsvall eftersom de berör många människor och olika typer av verksamheter som finns samlade där.

 

Viktigt att göra rätt från start

– E4 Sundsvall är ett för många angeläget och efterlängtat projekt.Eftersom det här är det i särklass största projektet i vår region för tillfället så har vi mångas ögon på oss. Många har väntat på att trafiksituationen söder om stadskärnan ska förbättras och eftersom projektet pågår fram till 2015 så berör det verkligen människor i deras vardag. Det är viktigt att vi gör rätt från start.

Karin Rybäck är nöjd med det förebyggande och upplysande säkerhetsarbete som Bergsäker genomför i samband med de olika etapperna.

– Hittills är jag mycket nöjd med Bergsäker, de är pålitliga och har levererat exakt den mätdata vi efterfrågat vid precis rätt tidpunkt. För oss är det viktigt att ha ett gott arbetsklimat och en bra relation med våra underentreprenörer och kommunikationen med Bergsäker har fungerat väldigt bra, säger Karin Rybäck.

 

Ta en genväg – hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.