Eva Nygren vill förändra bilden av teknikkonsultbranschen

Rejlers vd Eva Nygren har trettiofem år bakom sig i teknikkonsultbranschen.
En av branschens utmaningar är att bli bättre på att bevisa att man ser till helheten, vilket skulle gynna såväl kund som leverantör och i förlängningen även samhället i stort.
Eva Nygren tror att bostadsproduktionen kommer att ligga på en fortsatt låg nivå under 2013, trots att behovet av nya bostäder är stort. Det finns ett stort behov av kostnadseffektiva nyproducerade bostäder, avsaknaden av dem riskerar att hindra den naturliga rotationen på bostadsmarknaden.

 

Fler förfrågningsunderlag på engelska

På anläggnings- och infrastruktursidan finns ett behov av nyinvesteringar. Samtidigt är den faktiska investeringstakten relativt låg inom såväl underhåll som nyproduktion. Trafikverket har glädjande nog aviserat stora investeringar på järnvägssidan under 2014, men i år kommer det nog dessvärre inte hända så mycket, säger Eva Nygren.

 

En av byggbranschens viktigaste fokusfrågor är förstås kompetensförsörjningsfrågan. Många av Rejlers kunder efterlyser en ökad konkurrensutsättning och överväger därför att skriva sina förfrågningsunderlag på engelska, för att på så sätt kunna vända sig till entreprenörer från andra Europeiska länder. Eva Nygren tror generellt sett att den internationella utgångspunkten kommer att vara nödvändig framöver, även i samband med svenska byggprojekt.

Helhetsleveranser förebygger stuprörstänkande

Eva Nygren har varit verksam i teknikkonsultbranschen i drygt trettio år. De senaste tio-femton åren har branschen präglats av ett tydligt fokus på ökad lönsamhet. Rejlers investeringsbehov när det gäller exempelvis IT-stöd, har ökat, vilket i sin tur ställer krav på höjd lönsamhet. Rejlers och många andra teknikkonsultföretag strävar efter att förändra synen på de värden konsultbolagen kan leverera i samband med ett byggprojekt.
Det finns fortfarande en uppfattning om att vi i huvudsak levererar ritningar. I själva verket bidrar vi med hållbara helhetslösningar för byggnader och anläggningar med en livslängd på mellan femtio och hundra år. Det är konsultbranschens uppgift att tydligare visa på nyttan med de tjänster man levererar. Vi har blivit bättre på att paketera våra tjänster och marknadsföra helhetskoncept som frångår det traditionella stuprörstänkandet och istället ser till helheten i ett byggprojekt, men har fortfarande en bra bit kvar, säger Eva Nygren.

Myndigheter behöver effektivisera processerna

Den enskilt största riskfaktorn för såväl teknikkonsultbranschen som byggbranschen i stort är dess konjunkturkänslighet. Eva Nygren efterlyser snabbare beslutsprocesser på statliga verk, vilket kan leda till att projekt inte bara planeras utan också genomförs i samband med lågkonjunkturer, då prisläget och beläggningen är lägre. I nuläget ligger fokus i mångt och mycket på att effektivisera bygglovshanteringen ute i kommunerna, men Eva Nygren menar att även statliga verk behöver effektivisera sin hantering.

 

I dagsläget tar beslutsprocesserna ofta så lång tid att konjunkturläget hinner vända uppåt igen innan projekten realiseras. Det medför onödigt höga projektkostnader. Utredningarna och processerna tar lång tid, statliga verk kan exempelvis skjuta upp omorganisationsprocesser tills högkonjunkturen har återvänt, säger hon.

Fler sammanslagningar och projektkonstellationer

I upphandlingsskedet efterfrågar många kunder en ökad konkurrensutsättning, men när man väljer konsultbolag väljer man gärna aktörer som kan åta sig ett helhetsansvar. Trenden pekar, enligt Eva Nygren, åt två håll, dels en ökad specialisering i form av nischade konsultföretag, dels konsultföretag som har en bred tjänstepalett och därmed kan agera helhetsleverantörer. På senare år har samverkansgraden definitivt ökat i branschen. Det handlar om att ha ömsesidig respekt för varandras kompetens.

 

Kundernas ökade efterfrågan på konsultbolag som kan axla ett helhetsansvar och samordna samtliga konsultentreprenader gör att mindre aktörer går ihop i tillfälliga projektkonstellationer eller rentav väljer att slå ihop sina verksamheter. Det leder till en utökad samordning och förhoppningsvis också en höjd kvalitetsnivå i projekten, säger Eva Nygren.

Faktaruta

Namn: Eva Nygren
Ålder: 57 år
Bakgrund: Eva är arkitektutbildad vid Chalmers. Hon har varit vd för Sweco Sverige i sex år och är sedan januari 2012 vd och koncernchef för Rejlers.

Fakta om Rejlers: Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers kunder finns inom följande marknader; energi, infrastruktur, industri samt bygg och fastighet. Rejlers grundades 1942 av Gunnar Rejler. Antalet medarbetare i koncernen är cirka 1 500 idag fördelade på 70 kontor i Sverige, Finland, Norge, Estland och Ryssland. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan. Företagets målsättning är att år 2015 vara minst 2015 medarbetare och omsätta minst 2015 miljoner kronor.