Få kommuner ställer krav på riskanalyser

Trots att riskerna för omgivningspåverkan, och påföljande klagomål, ökar i samband med byggnation är det långt ifrån en självklarhet att kommuner ställer krav på att det görs riskanalyser innan ett byggprojekt kan starta. Det visar en undersökning från Bergsäker AB som frågat chefer på bygglovsavdelningar runt om i landet om byggande och omgivningshantering.

Under våren har Bergsäker AB genomfört en undersökning om hur kommunerna arbetar för att minimera riskerna för omgivningen i samband med byggprojekt.  Chefer på bygglovsavdelningar har svarat på frågor om byggande och omgivningspåverkan och svaren ger en entydig bild över att det finns ett stort behov av att hantera omgivningen när Sverige på många platser växer och förtätas i snabb takt.

– Utvecklingen är i grunden positiv men den innebär också stora påfrestningar på samhälle och miljö när riskerna för omgivningen ökar. Detta ställer krav inte minst på kommunerna som behöver arbeta med att minimera omgivningspåverkan, säger Jörgen Sigvardsson, vd Bergsäker AB.

Undersökningen visar att åtta av tio (85%) tror på ett ökat byggande och att nio av tio (90%) räknar med att centralorten kommer att fortsätta förtätas. Detta innebär att riskerna för störningar och negativ påverkan på omgivningen förväntas öka och fler än sju av tio (71 %) räknar också med att det blir viktigare för kommunen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan.

Långt ifrån självklart att en riskanalys görs innan ett bygge
Men trots att risker och klagomål ökar, är det långt ifrån en självklarhet att kommunerna ser till att det görs en ordentlig riskanalys avseende omgivningspåverkan innan bygget kan starta.

Undersökningen visar att knappt hälften (46%) av kommunerna ställer krav på att en riskanalys ska göras innan ett bygge ska starta. Men dessa krav ställer de bara på projekt där de själva bedömer det som extra lämpligt.  Tre av tio svarar att de inte ställs några krav alls på en riskanalys.

En riskanalys för omgivningen är en ordentlig genomgång och analys av hur ett aktuellt bygge riskerar påverka omgivingen såsom natur, fastigheter, verksamheter och människor. Det handlar om allt från bullernivå till hur grundvattnet kan påverkas.

– När kommunerna inte ställer tillräckligt hårda krav på byggherrarna är risken stor att det viktiga arbetet med omgivningspåverkan hamnar mellan stolarna, säger Jörgen Sigvardsson.

Mätning och hantering av vibrationer och buller i samband med att ett bygge pågår är också en viktig åtgärd för att minimera riskerna för skador och störningar. Men bara en av fyra (24%) kommuner ställer krav på att detta ska göras och att momenten ska finnas med i den obligatoriska kontrollplanen som följs under byggets gång.

– Bristfällig hantering av omgivningen kostar stora pengar varje år i form av förseningar och spräckta budgetar. Men om arbetet med omgivningspåverkan lyfts upp på dagordningen redan från början sparas både tid och pengar när riskerna för avbrott minskar, säger Jörgen Sigvardsson.

Undersökningen gjordes via en webbenkät under april och maj månad 2018. Av ett 90-tal chefer på slumpmässigt utvalda bygglovsavdelningar runt om i landet svarade cirka hälften.

Bergsäker AB
Bergsäker arbetar med omgivningspåverkan. Företaget är specialister på omgivningspåverkan och utför allt från riskanalyser till besiktningar och mätningar. Bergsäker erbjuder helhetslösningar så att byggprojekt tryggt kan genomföras utan oönskade konsekvenser för människa och miljö, och utan avbrott i produktionen. Bergsäker AB grundades 1972 och är verksamma i infrastruktur- och byggprojekt runtom i landet

 

Sammanfattning – Resultat från undersökningen
_________________________________________________

Byggandet

  • Åtta av tio (85 %) tror på ett ökat byggande under de närmaste fem åren.
  • Nästan samtliga (90 %) svarar att de tror att centralorten kommer att fortsätta förtätas.
  • Sju av tio (73 %) tror att staden kommer att växa framför allt genom förtätning.

Riskerna för omgivningen

  • Nästan samtliga (95 %) svarade ”instämmer” eller ”instämmer delvis” på påståendet att ett ökat byggande också innebär att riskerna för negativ omgivningspåverkan ökar. Bara fyra procent (4,17) svarade ”instämmer inte”.
  • Sju av tio (71 %) svarade ”instämmer” och tre av tio (29%) svarade ”instämmer delvis” på påståendet att det i framtiden kommer bli allt viktigare för kommunen att hantera omgivningspåverkan.

Kommunerna och omgivningspåverkan:

  • Endast tre av 100 (3%) svarar att de alltid ställer krav på byggherren att göra en riskanalys avseende omgivningspåverkan innan ett bygge ska startar. Knappt hälften (46 %) uppger att de ställer ett sådant krav när det tycker att det behövs.
  • En av tre (34%) uppger att riskanalyser för omgivningspåverkan är något som de inte är vana att arbeta med.

Vibrationer och buller:

  • En av fyra (24 %) uppger att deras kommun har som krav att mätning och hantering av buller och vibrationer ska ingå i byggets kontrollplan.