Göta älvutredningen genererar innovativa geotekniska metoder

SGI, Statens geotekniska institut, genomförde mellan 2009 och 2012 Sveriges genom tiderna mest omfattande skredriskutredning över det skredbenägna området längs med Göta älv. Undersökningen har resulterat i kartor över skredrisk och hur riskerna förändras i framtiden, en öppen databas med värdefulla geologiska data samt en uppsättning innovativa metoder som geoteknikkonsulter har stor nytta av.

GÄU_flotteundersökning_1

Göta älvdalen, som sträcker sig från Vänern i norr till Göteborg i söder, är en av de mest skredkänsliga dalgångarna i Sverige. Här inträffar årligen flera skred. Området, som sträcker sig genom sex kommuner, är delvis tättbebyggt. 700 000 personer är beroende av älven för sitt dricksvatten och drygt 11 000 fastigheter finns inom det kartlagda området. SGI:s regeringsuppdrag undersökte hur framtida klimatförändringar med en ökad nederbörd, stigande havsnivåer och ökade vattenflöden kan påverka Göta älvdalens benägenhet för skred, ras och erosion.

Delegation tar vid där utredningen slutar

Kartläggningen har inneburit att kunskapen ökat mycket om regionens stabilitetsförhållanden, vilket ökar förutsättningarna att kunna möta framtida klimatförändringar och hantera ökade vattenflöden. Riskerna för jordskred är stora redan idag, i synnerhet i Lilla Edets kommun. Utredningens slutrapport visar att klimatförändringarna gör risken för skred större i Göta älv. Om inga åtgärder vidtas kommer tjugofem procent av de kartlagda områdena att få en högre risknivå till år 2100.

 

provtagning-alven

– I november presenterar vi till regeringen ett förslag på organisation som ska samordna och effektivisera det fortsatta arbetet med geotekniska åtgärder i regionen. Ett viktigt budskap i vår slutrapport från Göta älvutredningen är att det är viktigt att komma igång med åtgärder snarast möjligt. Genom att sätta in stabiliserande åtgärder redan nu förebyggs framtida skredproblematik, säger Bo Lind, stf generaldirektör vid Statens geotekniska institut.

Nyskapande metoder ökar geotekniska mätningars precision

Han menar att det överlag råder alltför stor osäkerhet kring de geotekniska skredriskbedömningar som i genomförs i Sverige. Det är bekymrande, i synnerhet när det gäller stora projekt som involverar omfattande investeringar. Behovet av innovativa geotekniska metoder är därför stort. De metoder som utvecklats i samband med Göta älvutredningen, däribland bedömning av kvickleraförekomst och innovativa metoder för bedömning av framtida grundvattennivåer samt beräkningar av bottenerosion kan bland annat geoteknikkonsulter ha stor nytta av.

 

SGI tillämpar sin egenutvecklade metodik i ett nytt regeringsuppdrag där de påbörjat kartläggning av skredrisken i ett tiotal älvar och åar runtom i landet. De har även samlat stora delar av det geotekniska datamaterialet från projektet i en portal, gis.swedgeo.se.

– Där kan konsulter och andra intresserade få tillgång till borrprotokoll och mätdata för olika platser längs med Göta älv. Vi har länge haft ambitionen att skapa en databas likt den meteorologer använder, med allmän tillgång till geotekniska, geologiska och geografiska data. I Sverige har vi nu kommit ett gott stycke på väg med ”Geodataportalen”, geodata.se. Ett liknande arbete pågår i flera länder, på sikt kan vi få tillgång till en öppen internationell geologisk databas, säger Bo Lind.