Inför besiktning

Din fastighet, din bostad eller din lokal behöver besiktigas

En syneförrättning som försäkrar

När du har fått en avisering om besiktning innebär det att Bergsäker AB har fått i uppdrag att inför vibrationsalstrande arbeten göra en dokumentation av status på intilliggande fastigheter med avseende på sättningsskador, sprickbildningar med mera. Oftast är det byggentreprenören och/eller byggherren för arbeten som ligger i nära anslutning till din fastighet som har gett oss detta uppdrag och det innefattar oftast att vi även mäter olika miljöpåverkan exempelvis vibrationer, sättningar, grundvatten eller buller för att nämna några exempel. Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter markarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under byggtiden och kan härledas till byggprojektets vibrationer. Byggnader kan få förändringar av andra skäl än påverkan från byggnadsarbetet och dessutom kanske de fanns där redan innan.

Noggrann dokumentation

Vi kommer därför efter aviseringen att göra besök hos er för den okulära besiktningen i enlighet med de tidsangivelser ni fått på aviseringslappen. I vissa fall kommer ni att få inloggningsuppgifter till en bokningssida där ni själv kan välja mellan tillgängliga tider. Har ni eventuella frågor gällande denna besiktning så kan ni kontakta ansvarig projektledare enligt kontaktuppgifterna på aviseringslappen.

Vad vi gör vid besiktningen

Själva utförandet av syneförrättning/besiktning följer Svensk Standard (SS 460 48 60) och innebär okulär besiktning in- och utvändigt, eventuella rökkanaler täthetsprovas ofta och vattenprover tas. Sprickor ritas in i ett besiktningsprotokoll som sedan distribueras till fastighetsägare och beställare. Besiktningsomfattningen fastställs i en riskanalys, som ligger till grund för de kontrollåtgärder som utförs.

Den okulära besiktningen kommer att innebära att vi går runt och dokumenterar de ytor ni har men vi kommer inte att flytta på några inventarier utan endast dokumentera de ytor som går att se visuellt. Vet ni om att ni har några synliga befintliga skador eller förändringar är det bra om ni upplyser besiktningsmännen om detta. Vi behöver beredas tillträde till alla utrymmen i din fastighet. I de fall ni har en aktiv rökkanal och den är murad vill vi att ni meddelar oss då denna kan omfattas av en utökad kontroll – en så kallad täthetskontroll/provtryckning. I de fall ni har en aktiv rökkanal behöver vi vid besiktningstillfället också ha tillgång till taket. Vi uppskattar då att ni förbereder genom att ni ställer fram erforderlig stege eller ombesörjer tillträde till eventuell taklucka.

Övriga åtgärder

På vissa strategiskt utvalda fastigheter i ditt område kan montage av mätinstrument vara aktuellt. Vi kommer om din fastighet berörs givetvis upplysa er om detta och inhämta ert godkännande för monteringen. Oftast handlar det om att en vibrationsmätare monteras som sedan elektroniskt registrerar vibrationer i området. Detta för att dokumentera eventuell påverkan som de kommande markarbetena kan åsamka men även för att varna byggentreprenörerna i tid om de mot förmodan skulle närma sig något satt riktvärde.

Se nedan film som förklarar hur en besiktning går till.