Integritetspolicy - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Integritetspolicy

BERGSÄKERS INTEGRITETSPOLICY

Bergsäker AB (härefter: ”Bergsäker”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) förbinder sig att skydda alla externa intressegruppers integritet genom den personuppgiftsbehandling som utförs av oss. Med externa intressegrupper avses bl.a. kunder, leverantörer, arbetssökande och privatpersoner. Genom denna integritetspolicy informerar vi dig (som representant för någon av dessa externa intressegrupper) om vår behandling av dina personuppgifter.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysiskt levande person. Det kan vara upplysningar såsom: namn, telefonnummer, e-postadress o.s.v. Med behandling av personuppgifter menas varje typ av hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, lagring, registrering, överföring, radering och andra fall där du befattar dig med personuppgifter.

Kontakta Bergsäker AB

Bergsäker är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har några frågor om Bergsäkers behandling av personuppgifter har du alltid möjlighet att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig:
Bergsäker AB, 556811-9357, Vädursgatan 5,
412 50 Göteborg

Kontaktperson:
Ida-Marie Holst
Ida-Marie.holst@bergsaker.se

Har du specifika frågor som gäller dina rättigheter i denna Integritetspolicy kan du skicka din begäran per e-post till dataprivacy@forcit.fi

Insamling av personuppgifter, ändamål och lagstöd:

Leverantör/Kund
Följande personuppgifter samlar vi in om dig som är representant för leverantör/kund hos oss:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, telefonnummer, e-postadress),
 • Eventuella övriga för verksamheten väsentliga uppgifter som du själv lämnat.

Om du i egenskap av fysisk person är leverantör eller kund till oss grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på lagstödet avtal. Detta innebär att vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig.

För personuppgifter som samlas in från representant för leverantör/kund grundar sig detta på vårt berättigade intresse att upprätthålla ett gott leverantörs-/kundförhållande och för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser enligt det avtal som har upprättats.

Arbetssökande
Följande personuppgifter samlar vi in om dig som söker arbete hos oss:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-post),
 • Underlag för rekrytering (t.ex. CV, personligt brev, betyg, referenser, meritförteckning),
 • Utvärdering av kandidat (t.ex. intervjuer, resultat av tester och andra rekryteringsmoment).

För personuppgifter som samlas in från dig som söker arbete grundar sig detta på ditt samtycke. De personuppgifter vi begär in behandlas endast för att utgöra underlag för din lämplighet till den tjänst du har ansökt till. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, vilket du enkelt kan göra genom att kontakta oss enligt ovan. Var uppmärksam på att ett återkallande av ditt samtycke kan innebära att vi inte har tillräckligt underlag om dig som kandidat och därför inte har möjlighet att beakta din ansökan till den eftersökta tjänsten.

Våra tjänster
Bergsäker utför många olika tjänster med fokus att minimera omgivningspåverkan och skapa en trygg närmiljö. Det kan till exempel röra sig om tjänster som för-, mellan-, efterbesiktning, riskanalys eller automatiska mätningar. Under ett sådant uppdrag samlar vi in dina personuppgifter endast i de fall det är nödvändigt.

Följande personuppgifter samlar vi in om dig som privatperson (t.ex. fastighetsägare eller hyresgäst):

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer);
 • För att förannonsera vårt besök, hantera dina synpunkter och annars ha kontakt med dig under uppdraget.
 • Fastighetsbeteckning;
 • För att exempelvis knyta eventuella skador till en fastighet.
 • Byggnadens/byggnadernas utseende (t.ex. lägenhetsnummer);
 • För att dokumentera byggnadens skick och spåra påverkan.
 • Bilder som direkt- eller indirekt identifierar en fysisk person.

För personuppgifter som samlas in under ett uppdrag grundar sig vår behandling på vårt berättigade intresse att följa rekommendationerna för Svensk Standard. Detta innebär att ovanstående personuppgifter kan, men behöver inte, bli behandlade. Det bör förtydligas att bilder som tas under ett uppdrag endast under väldigt sällsynta fall kan identifiera- eller identifierar en fysisk person.

Därutöver har vi ett helhetsansvar där vi har ett berättigat intresse under projektets gång att specifikt ta hänsyn till kundnyttan och ekonomin i projektet. Detta innebär att vi tar hand om kontakten för intressenter och utför projektet på ett sätt som bygger förtroende mellan beställare och tredje part.

Nyhetsbrev
Följande personuppgifter samlar vi in om dig som anmäler dig till vårt nyhetsbrev:

 • E-postadress

För personuppgifter som du tillhandahåller oss genom din anmälan till vårt nyhetsbrev grundar sig detta på ditt samtycke. Syftet med vårt nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad om aktiviteter som sker hos Bergsäker, aktuella nyheter om det senaste inom byggbranschen etc.
Kontakt genom telefon eller e-post

Följande personuppgifter samlar vi in om dig som ringer in eller mejlar till oss för att ställa frågor eller komma med funderingar:

 • Kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post)
 • Specifikt ärende, fråga eller fundering.

För personuppgifter som du tillhandahåller oss genom telefon eller e-post grundar sig denna behandling på vårt berättigade intresse. I syfte att kunna hjälpa dig med ditt specifika ärende kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Vi behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att besvara ditt specifika ärende och för att återkoppla till dig om detta.

Lagring av personuppgifter:

Personuppgifter lagras endast så länge som de är nödvändiga för ovan identifierade ändamål eller i den utsträckning det framgår av lagstiftning, t.ex. bokföringslagen.
För personuppgifter som hänför sig till ett besiktningsuppdrag har vi ett berättigat intresse av att lagra originalprotokoll samt fotografier i minst tio (10) år eller för den längre tid som besiktningsuppdraget kräver i det specifika fallet, i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60.
För personuppgifter från arbetssökande hanteras dessa under ansökningsprocessens gång och sparas därefter i två (2) år.

Dina rättigheter:

Du som har lämnat dina personuppgifter till oss har möjlighet att begära nedanstående av oss kostnadsfritt genom att skicka in det per e-post till dataprivacy@forcit.fi. Får vi in en sådan begäran kommer vi att behöva säkerställa din identitet med lämpliga säkerhetsåtgärder i syfte att hindra obehöriga från att få tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer att besvara din begäran utan dröjsmål men senast inom en (1) månad efter det att din begäran var oss tillhanda.

Du har rätt till nedanstående rättigheter (a – f):

a) Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag): Du har rätt att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag. I registerutdraget beskriver vi vilka personuppgifter vi har om dig och varför vi behöver dem.
b) Rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter ifall dessa är felaktiga eller ofullständiga.
c) Radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om behandlingen inte längre är nödvändig, om det grundar sig på lagstödet samtycke eller om behandlingen sker på ett olagligt sätt. Radering gäller dock inte de uppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.
d) Begränsa behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Begränsningen av personuppgifter skulle t.ex. vara aktuellt:
I. under den tid det tar oss att kontrollera att dina uppgifter är korrekta;
II. under den tid det tar oss att kontrollera om vårt berättigade intresse av en behandling
väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter;
III. för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
IV. om behandlingen är olaglig men du vill att behandlingen ska begränsas istället för att
raderas.
e) Invända mot behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får vi endast fortsätta behandla dina personuppgifter om vårt berättigade intresse väger tyngre än dina fri- och rättigheter eller om vi har en rättslig förpliktelse.
f) Dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss , i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att begära att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Säkerhet och sekretess

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
Bergsäker besitter tillräcklig och nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt denna Integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning. Vi tillser att våra data- och informationssystem uppdateras och kontrolleras regelbundet. Våra datorer och servrar är krypterade och lösenordskyddade.

Vi tillser att endast personal som behöver personuppgifter får tillgång till dessa och då endast för att fullgöra sina arbetsuppgifter (behörighetsstyrning). Vår personal har god kunskap och har genomgått särskild utbildning inom dataskyddshantering och dataskyddslagstiftning. Vi tillser att ett nytt utbildningstillfälle sker minst en (1) gång per år i syfte att hålla oss uppdaterade om det senaste inom dataskyddshantering och lagstiftning. Bergsäker AB har även utsett en särskild kontaktperson med god kunskap om GDPR och som tillser att vår behandling av personuppgifter sker på ett sätt som är i enlighet med dataskyddslagstiftning.

Vi är även certifierade enligt ISO 9001:2015 vilket innebär att vi uppfyller kriterier om att ha ett kvalitetsledningssystem som innefattar ett start kundfokus, engagemang från ledningen och en arbetsprocess som uppdateras och förbättras.

Sekretess
All personal har genom sitt anställningsavtal tecknat ett sekretessavtal avseende den behandling av personuppgifter som sker hos oss. Bergsäker ansvarar för att sekretessen omfattar alla uppgifter oavsett om uppgifterna lämnats i skriftlig eller muntlig form.

Mottagare till personuppgifter

Vi behöver dela dina personuppgifter med andra aktörer i syfte att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig, våra uppdragsgivare eller genom myndighetsbeslut. Detta gör vi endast då det är nödvändigt. Nedan beskrivs aktörerna i korthet:

 

 • Uppdragsgivare och beställare: T.ex. kommuner, nämnder, förvaltningar, byggherrar, entreprenörer och andra beställare som vi samarbetar med för att utföra tjänsterna;
 • Underleverantörer: T.ex. sotare, akustiker och andra underleverantörer som förser oss med kompetens för olika uppdrag;
 • IT-tjänsteleverantörer: För t.ex. lagring och drift;
 • Tredjepartsprogram: T.ex. CRM-system och kundadministrationsverktyg för att upprätthålla samarbetet med kunder under utförandet av tjänsterna;
 • Domstol, myndighet eller annat offentligt organ: I syfte att fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett domstols- eller myndighetsbeslut;
 • Andra aktörer: Vi delar endast dina personuppgifter med andra aktörer efter särskild överenskommelse med dig.

I de fall aktörerna blir personuppgiftsbiträden till Bergsäker ser vi till att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller rekvisiten i dataskyddsförordningen och säkerställer att våra underleverantörer når upp till vår egna höga standard inom personuppgiftshantering. Huvudregeln vid tillhandahållande av personuppgifter till ett offentligt organ är att personuppgifterna blir allmän handling. Detta innebär att handlingen efter utförd sekretessprövning kan komma att lämnas ut till den som med stöd av offentlighetsprincipen begär ut den.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Överföring till land utanför EU/EES

Vår behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES eller i enlighet med de bestämmelser som finns för överföring av personuppgifter till tredjeland. Vi ser till att, vid sådan tredjelandsöverföring, uppgifterna omfattas av en adekvat skyddsnivå (t.ex. Privacy Shield). Vill du ha mer information om hur vår tredjelandsöverföring går till kan du alltid kontakta oss per e-post.

Klagomål till Datainspektionen

Vi ber dig om att alltid komma till oss först, för att ge oss chansen att reda ut eventuella missförstånd eller felaktigheter från vår sida, men du har alltid rätt att skicka in en klagoanmälan till Datainspektionen om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy eller i strid med gällande lagstiftning.

Ändringar i Integritetspolicyn

Bergsäker förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Du hittar alltid den gällande Integritetspolicyn på: https://www.bergsaker.se/?s=integritetspolicy
Sker väsentliga ändringar av Integritetspolicyn skickar Bergsäker ut ett e-postmeddelande om detta i god tid på förhand.