Kommuner vill ta en mer aktiv roll i omgivningshanteringen

Klagomål från grannar och omgivning är ett växande problem för många kommuner och byggherrar. För att inte projekten ska sinkas med förseningar och spräckta budgetar som följd, är det viktigt att hantera omgivningen på ett bra sätt.  Lagen pekar visserligen tydligt ut verksamhetsutövaren som ansvarig för byggets miljöpåverkan och byggherren förväntas ha nödvändig kunskap och vidta de skyddsåtgärder som krävs. Men nu verkar flera kommuner vilja ta en allt större roll för att garantera en god omgivningshantering. Det visar en rundringning som Bergsäker gjort. 

Som Bergsäker rapporterat om tidigare har Solna stad infört krav på byggherrar att de ska skicka in kontrollprogram för samtliga större byggprojekt i kommunen. Resultatet enligt kommunen har varit positivt då antalet klagomål upplevs ha minskat markant. Intresset för att förbättra omgivningshanteringen verkar nu vara stort även hos många andra kommuner, vilket vi märkt när vi varit i kontakt med miljöförvaltningarna hos Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Göteborg har överklaganden av bygglov ökat kraftigt och allt för mycket resurser får ägnas åt att ta hand om klagomål på byggen från arga och oroliga grannar. I dagsläget finns inga krav på att kontrollprogram ska skickas in till kommunen men man uppger att frågan är intressant.  Även om det i den bästa av världar ska räcka med de krav som miljöbalken ställer kommer frågan att diskuteras internt, uppger en tjänsteman på kommunen. Även i Malmö är man intresserad av att hitta nya arbetssätt och kommer att ta del av hur Solna arbetar med dessa frågor. Ambitionen är att styra kommunens tillsynsarbete mot ett förebyggande arbetssätt istället för att – som en tjänsteman på kommunen uttryckte det – mest ”släcka bränder”.  I Stockholm Stad kräver man in kontrollprogram bara för de riktigt stora infrastrukturprojekten, Förbifart Stockholm, Citybanan och utbyggnad av E18, som fastställs i nämnden innan spaden sätts i marken.

I Stockholm har man däremot inga planer på att utvidga kraven på att få in kontrollprogram för fler projekt men lyfter fram vikten av kommunikation och ett kommande informationsprojekt som ska riktas till byggherrar. Denna insats handlar om att informera om de viktigaste förebyggande åtgärder som en byggherre bör vidta inför ett bygge – det vill säga att man ska informera omgivningen om byggtid, när bullrande arbeten kommer att ske och var man kan höra av sig (till byggherren) om man vill framföra synpunkter.

Flera tjänstemän som Bergsäker varit i kontakt uppger att de vill arbeta mer proaktivt och förebyggande men att det i dag ändå är vanligast att nämnderna agerar händelsestyrt – exempelvis efter att klagomål inkommit.