Konsten att optimera sprängningsarbetet

Beställarens val av projektledning, projekteringskonsult och byggledning är en helt avgörande del i genomförandet av ett framgångsrikt sprängningsprojekt som håller såväl budget som tidsplan och dessutom svarar upp mot beställarens tekniska kravspecifikation. För att undvika ovälkomna överraskningar i form av överskridna projektbudgetar är det avgörande att anlita erfarna konsulter som kan göra en gedigen projektanalys innan det praktiska sprängningsarbetet inleds.

Ragnar 2012-06-30 098

Ragnar Carlson, sprängningsexpert

– Alltför många sprängningsprojekt blir dyrare, ofta mycket dyrare, än den ursprungliga budgeten. Orsaken är ofta en kombination av bristfällig projektering som bottnar i att beställaren många gånger väljer det konsultföretag som kan erbjuda lägst pris. Det visar sig ofta vara en dålig investering i slutänden, även om man sparar pengar i ett initialt skede så kan en konsult med kompetensbrister bli en dyr affär i slutänden, säger Ragnar Carlson, en av Sveriges ledande sprängningsexperter.

Han har ägnat hela sin karriär åt sprängningsarbete och har livslång yrkeserfarenhet från såväl entreprenörs- som konsultsidan. Under årens lopp har Ragnar Carlson medverkat vid flera omfattande nationella och internationella infrastrukturprojekt i bland annat Norge, Island, Saudiarabien, Kanada, Indien och Turkiet.

Sviktande projektstyrning leder till ökade kostnader

Projekteringsunderlag som saknar faktorer som är relevanta för det specifika uppdraget eller innehåller faktorer som istället saknar relevans i sammanhanget hör dessvärre till vanligheterna, vilket lägger grunden till en sviktande projektstyrning och ett sprängningsprojekt som inte alltid blir som man tänkt sig.

 

– Den kunskap och erfarenhet som byggherren köper in och engagerar i projektet måste värderas på ett sådant sätt att det ger den lägsta möjliga totala projektkostnaden. Att köpa in en tjänst med lägsta pris som främsta urvalsfaktor, som endast motsvarar några procent av den totala projektkostnaden, medför en rejält ökad risk för oväntade kostnadsökningar, säger Ragnar Carlson.

Justera kostnader utan att tumma på kvalitén

En projektanalys består av en teknisk och ekonomisk genomgång och granskning av hela projektets tekniska utformning och kostnadsberäkningar. Om kostnaderna vid denna analys avviker mer än beställaren anser sig ha råd med är det av största vikt att samtliga styrande kostnadsfaktorer omprövas så den totala projektkostnaden bantas ner till önskvärd nivå.

 

– Det slutgiltiga beslutet om genomförande bör inte tas förrän projektanalysen är helt komplett. Konsulter med lång dokumenterad erfarenhet har i allmänhet den kompetens som krävs för att justera kostnaderna och identifiera metoder som kan effektivisera entreprenaden utan att tumma på kvalitetsnivån i genomförandet, säger Ragnar Carlson.

Bonussystem ger tydliga incitament

Ett sätt att förebygga oförutsedda kostnadsökningar är att införa ett bonussystem som innebär att konsulter som lyckas reducera beställarens kostnader får ta del av den vinst som besparingen genererar. Det ger sprängningskonsulten ett tydligt incitament för att identifiera tillvägagångssätt som kan reducera projektkostnaden utan att tumma på den tekniska kvalitetsnivån.

 

– Optimeringseffekterna i ett sprängningsprojekt kan vara tekniska likväl som ekonomiska. I ett vattenkraftverksprojekts 6 kilometer långa tillfartstunnel som jag medverkade i var släta och jämna ytor ett viktigt incitament eftersom ojämna ytor bidrog till effektförluster i vattenströmningarna, vilket ledde till ett sämre ekonomiskt utfall under kraftverkets hela livslängd. Entreprenörer som kunde skapa förutsättningar för en maximal vattenströmningseffekt belönades i det här fallet enligt ett bonusavtal, säger Ragnar Carlson.

Alla sprängningsprojekt kan optimeras med mellan 5 och 30 procent

För att undvika obehagliga överraskningar i form av skenande projektkostnader rekommenderar Ragnar Carlson att samtliga kostnadsstyrande beslut om projektets utformning fattas innan beslut om genomförande tas. De största kostnadsavvikelserna uppstår ofta som en följd av att förändringsbeslut tas efter att entreprenaden startat snarare än på planeringsstadiet.

 

– Merparten av mitt arbete under senare halvan av min 60-åriga yrkesverksamhet har till stor del inriktats på att optimera sprängningsarbetet. Under denna period har jag ännu inte identifierat några projekt som saknar optimeringspotential, det finns en besparingspotential på mellan 5 och 30 procent på ”losshållningskostnaden” i alla sprängningsentreprenader. Optimeringspotentialen ligger främst i att skapa förutsättningar för en effektivare användning samt att göra optimala avvägningar av antalet spränghål, placeringen av dessa, utformningen av tändplanen och val av sprängämne och laddningsmängd säger Ragnar Carlson.

En kompetent och erfaren sprängningskonsult är ofta en god investering. Deras ersättning motsvarar i allmänhet några procent av den totala projektkostnaden, medan besparingspotentialen i samband med en omsorgsfull optimeringsprocess kan motsvara många procent av den totala projektkostnaden.
När han medverkade i byggnationen av E18 i centrala Oslo bidrog Ragnar Carlson bland annat till att minska antalet borrhål i ett tunnelrör från 158 till 128, vilket medförde en avsevärd kostnadsbesparing.