Nya Torget, Norrköping

När Norrköping förtätas ställs stora krav på omgivningshanteringen.

Nya Torget är en attraktiv stadsdel i Norrköping. Här ska nya byggnader uppföras men närhet till spårväg, ålderdomshem och kontor ställer krav på omgivningshanteringen. Bergsäker har gjort riskanalysen och genomför både besiktningar och vibrationsmätningar för att minimera riskerna för negativ påverkan på omgivningen.

Stadsbyggnadskontoret i Norrköping har under en tid sökt en aktör som är villig att bebygga och utveckla Nya Torget i Norrköping. Botrygg har därför lämnat in ansökan om att få bygga bostäder på den östra delen av torget, ut mot Generalsgatan och mitt emot äldreboendet Generalen. Det kommer att byggas tre stycken huskroppar med 40 bostadsrätter och ett parkeringsgarage under marken med cirka 180 parkeringsplatser.

1 juni gavs klartecken till att börja bygga. Markarbetet startade med arkeologiska utgrävningar och i början på augusti påbörjades spontarbetet.

Bergsäker fick i uppdrag av Sefab bygg i Norrköping att upprätta en riskanalys avseende omgivningspåverkan. Ganska tidigt under upprättandet av riskanalysen insåg både Bergsäker och Sefab bygg att flertalet olika moment under byggstart innefattar en hög risk för omgivningspåverkan.

Runt om arbetsplatsen är det cirka 5-10 meter till närmsta byggnad, det finns en spårväg norr om arbetsplatsen, ålderdomshem, äldre byggnader och kontorslokaler.

Projektet innefattar spontning, pålning och schaktning på cirka 5 meter under marknivå samt tunga transporter från arbetsplatsen.

Bergsäkers roll i projektet är att vara Sefab bygg behjälpliga med riskanalys, syneförrättningar, vibrationsmätningar, komfortmätningar, samordnare för sättningskontroll på byggnader och spårväg, tredjemanshantering.

– En viktig del i arbetet som vi såg ganska tidigt, var att ge boende och företag runtomkring arbetsplatsen tydlig information om byggtider, vad det är som ska göras och möjliga störningar. Detta för att kunna ge trygghet och få till en bra dialog under projektets gång, säger Jimmi Sjöstrand projektledare på Bergsäker.

(Bild från Botrygg)