Ökat flerbostadsbyggande driver byggbranschens utveckling 2014

Enligt Sveriges Byggindustriers prognos kan byggbranschen ana en viss ljusning under 2014. Det tydligaste trendbrottet är att bostadsbyggandet ökat, i synnerhet byggnationen av flerbostadshus som är en stor och viktig sektor som agerar draglok åt övriga byggbranschen.

Johan Deremar foto Rosie Alm

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier

Låga bolåneräntor, en förbättrad arbetsmarknad och sänkta inkomstskatter bidrar till ett ökat bostadsbyggande. Geografiskt sett står Stockholm för den i särklass största andelen av nybyggnationen, men även Malmö och Göteborg samt Sveriges expansiva universitetsorter står för ökningen. Linköping och Lund är två exempel på städer där bostadsbyggnationen är relativt hög.
Stockholm överlägset störst byggvolym men Örebro län ökar mest procentuellt sett
– När byggmarknaden utvecklas positivt i Stockholm är det en indikator på att byggvolymen i hela Sverige ökar. Stockholms län står helt enkelt för en så pass stor andel av landets totala byggvolym. I procent räknat är byggstartsindex upp 15 procent i Stockholm. Det län som procentuellt sett sticker ut mest utanför storstadsområdena är Örebro län, där värdet av de senaste 12 månadernas byggstarter ökar med hela 98 procent 2014. Ökningen sker dock från en relativt låg nivå föregående period, i själva verket rör det sig om en relativt blygsam ökning i byggvolym. Halland är det län där byggandet minskar mest, där ser vi en nedgång med hela 22 procent i vårt senaste byggstartsindex, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.
Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, påpekar att, ökningen till trots, så är antalet påbörjade bostäder färre under 2014 än exempelvis 2011.

Peter Åhs Sverige Bygger
Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Ökad investeringstakt i den privata energisektorn

Även på anläggningssidan kan man skönja en viss ökning, i första hand på den privata sidan. Den främsta drivkraften för tillväxten på anläggningssidan under 2014 är, enligt Sveriges Byggindustrier, ökade investeringar i energi- och transportsektorn.

– Totalt sett ser 2014 ut att bli ett relativt bra byggår, under förutsättning att vi lyckas nå en överenskommelse i frågan om ordning och reda i branschen och inte får en uppslitande arbetsmarknadskonflikt mitt i återhämtningen. Regeringens infrastruktursatsningar lyser däremot med sin frånvaro under 2014, investeringstakten ökar först efter 2015. Vår prognos visar att byggnationen på den kommersiella fastighetssidan kommer att öka under senare delen av 2014, säger Johan Deremar.