OY Forcit AB köper Bergsäker AB

OY FORCIT AB HAR KÖPT DET SVENSKA KONSULTFÖRETAGET BERGSÄKER AB

OY FORCIT AB

Forcit har varit verksamt i 120 år och har utvecklats till en ledande producent och försäljare av sprängämnen i Norden. I samband med detta företagsköp blir Forcit också den ledande leverantören av konsulterings- och experttjänster. Efter köpet har Forcit ca 350 anställda i Finland, Sverige och Norge, med en omsättning uppgåend till ca 1 mrd. SEK. Forcits verksamhet består av tre verksamhetsområden. Forcit Explosives betjänar de civila sprängämnesanvändarna och Forcit Defence betjänar försvarsmakterna och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting hjälper byggare och byggherrar att skapa trygghet för omgivningen vid grundläggnings- och markarbeten.

Forcit Consulting

Forcit har via sina dotterbolag verkat inom verksamhetsområdet konsultering i 45 års tid och är den ledande tjänsteleverantören genom dotterbolagen Oy Finnrock Ab och Räjäytyskonsultit Oy. Till koncernen hör också det norska konsultföretaget Bergcon AS och i Sverige branschens ledande utbildningsföretag Bergutbildarna AB samt Spijkerman Berg och Sprängteknik AB som är specialiserad på kontroll, byggledning och konsultation. Koncernens konsultverksamhet har 6 anställda i Sverige. I Sverige finns också till koncernen hörande Forcit Sweden AB, som verkar inom verksamhetsområdet Explosives och har ca 40 anställda.

Bergsäker AB

Bergsäker AB är ett kraftigt växande företag vars affärsidé är ”Att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt”. Bergsäker erbjuder marknaden helhetslösningar inom omgivningspåverkan så att kunden kan fokusera helt på sitt byggprojekt. Allt som rör omgivningen tar Bergsäker hand om.

Bergsäker har ansvarat för omgivningspåverkan i många av svenska samhällets viktigaste byggprojekt, såsom Götatunneln i Göteborg, Södra Länken i Stockholm, fjärrvärmeutbyggnad i hela Sverige och många andra stora och små byggprojekt där människor tryggt kunnat luta sig mot Bergsäkers konsulter.

Bergsäker är grundat 1972, har ca 40 anställda och en omsättning på ca 75 MSEK. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro, Jönköping, Karlshamn och Malmö.

Effekter av överenskommelsen

Företaget övergick i Forcits ägo den 1.9.2015. Genom affären förstärker Forcit-koncernen sin konsultverksamhet, som utvecklas till en ledande nordisk partner till infrastruktur- och husbyggnads-industrin. Konsultverksamhetens omsättning uppgår, efter att affären genomförts, till ca 140 MSEK.

Alla bolag inom Forcits konsultverksamhet har en mycket erfaren och väl utbildad personal. Genom att sammanföra bolagen inom samma koncern skapar vi konkurrensfördelar för hela vår personal samt våra nuvarande och nya kunder. Genom att bolagen inom koncernen stöder varandra med sin specialkompetens, förbättrar affären ytterligare de enskilda bolagens möjligheter att möta och överträffa kundernas allt högre ställda krav. Koncernens färdighet att erbjuda tjänster inom övervakning av sprängningsarbeten och övriga tjänster inom sprängteknik, förstärks ytterligare i Sverige.

Förändringen påverkar inte ikraftvarande kundrelationer eller andra överenskommelser. Bergsäker AB fortsätter sin verksamhet som ett självständigt dotterbolag inom Forcit-koncernen med sitt nuvarande namn, ledning och personal.

Majoriteten av bolaget har tidigare ägts av VD:n Göran Karlsson och vice VD:n Bertil Kruger, som kommer att fortsätta i sina nuvarande positioner i företaget. Företagets hela personal flyttas till Forcit koncernen som gamla arbetstagare. Företagets ledning rapporterar till Forcits konsultverksamhetsledare Jari Honkanen, som också blivit utnämnd till styrelsens ordförande.

 

Tilläggsuppgifter:

OY FORCIT AB

Ulf Sjöblom
+358 207 440 400
ulf.sjoblom@forcit.fi
www.forcit.fi

 

Forcit Consulting
Jari Honkanen
+358 10 832 1303
jari.honkanen@finnrock.fi
www.forcit.fi/sv/

 

Bergsäker Ab
Göran Karlsson
+46 31 760 1201
goran.karlsson@bergsaker.se
www.bergsaker.se

Bergsäker:Forcit

Foto: Johan Lundh (Bergsäker AB, Verksamhetschef/COO), Jari Honkanen (Forcit Consulting, Forcits konsultverksamhetsledare) och Göran Karlsson (Bergsäker AB, Verkställande direktör).