Pernilla Bonde anar en ljusning för bostadsproduktionen 2014

För att öka takten på bostadsbyggandet krävs ett samlat krafttag från såväl byggbransch som politiker kring finansierings- och markfrågan. Dessa två frågor är också de flaskhalsarna som kan bidra till att bostadsbyggandet tappar fart framöver. Det menar Pernilla Bonde, som är vd för HSB Riksförbund, en paraplyorganisation för 31 regionala HSB-föreningar med drygt 3900 bostadsrättsföreningar runtom i Sverige.

pernilla_press– På kort sikt befinner sig bostadsbyggandet i en nedgångsfas. Det totala antalet nyproducerade lägenheter i Sverige minskade med 28 procent mellan 2011 och 2012. Det beror bland annat på bolånetaket, en allmän konjunkturrelaterad oro och skärpta bolånevillkoren från många banker, säger Pernilla Bonde.
Pernilla Bonde har många tankar kring hur bostadsbyggandet ska ta fart. Hon efterlyser ett utökat kommunalt ansvar för byggandet som bland annat innebär att kommuner tar fram mer flexibla detaljplaner där det finns möjligheter att göra vissa förändringar utan att göra om planen från början. Hon ser också gärna att man ser över möjligheterna att införa en avgift för överklaganden av planerade byggprojekt och vilka som har rätt att överklaga projekt.

Förhoppningar om ökad bostadsproduktion under 2014

Hon har dock goda förhoppningar om att nyproduktionen ökar under 2014. En tungt vägande faktor för det framtida bostadsbyggande är förstås graden av politisk inblandning.
– Jag upplever att politikerna står och tvekar mellan att låta bostadsmarknaden reglera sig själv och att reglera med hjälp av politiska styrmedel. Det är hög tid att politikerna sätter ner foten och väljer väg, i nuläget har de valt en gyllene medelväg som inte nödvändigtvis gynnar marknaden, säger Pernilla Bonde.

Hon tror inte att statliga ekonomiska stimulanser återinförs i någon större omfattning och betonar istället kreditgarantier som en realistisk politik, vilket är en förutsättning för att byggföretagen ska våga investera i nya bostadsprojekt. Ytterligare en åtgärd som skulle underlätta villkoren vid nybyggnation är en översyn av olika regelverk, exempelvis bullerreglerna i tätbebyggda stadsmiljöer, där de nuvarande kraven gör det omöjligt att bygga nytt i stadskärnor, trots att det är där människor vill bo. En tredje åtgärd som kan öka takten på bostadsbyggandet är, enligt Pernilla Bonde, en översyn av de kommunala särkraven. med lika krav i hela landet kan nyproduktionskostnaderna minska utan att man gör avkall på klimat- och miljöambitionerna.

Bolånetaket problem för unga

Pernilla Bonde brinner lite extra för klimatfrågan och poängterar att bostadssektorn står för drygt 35 procent av Sveriges totala energiförbrukning, vilket innebär att byggföretag och fastighetsägare har ett stort ansvar för att minska miljöpåverkan på såväl kort som lång sikt.

– En av de mest alarmerande utvecklingarna på bostadsmarknaden är att många ungdomar i dagsläget har svårigheter att överhuvudtaget ta sig in på marknaden. Bolånetaket är en faktor som bidragit till at höja tröskeln till bostadsmarknaden. Visst fyller bolånetaket en funktion, men regeringen bör överväga alternativ som inte slår lika hårt mot ungdomar, säger Pernilla Bonde.

Efterfrågan ökar på finansieringskompetens

Vad gäller byggbranschens kompetensförsörjning ser Pernilla Bonde en ökad efterfrågan på individer med kompetens och erfarenhet av att projektera energieffektiva fastigheter som ser till byggnadens hela livslängd och inkluderar såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska aspekter. Efterfrågan på finansieringskompetens kommer också att öka i takt med att behovet av alternativa och innovativa finansieringslösningar växer i samband med att nya byggprojekt initieras.

HSB är en stor beställarorganisation som varje år initierar många nya bostadsprojekt. HSB:s beställarkrav har delvis förändrats på senare år, en av de stora förändringarna är förstås att hållbarhetsfrågorna har hamnat högre upp på dagordningen, vilket medfört att kraven på entreprenörernas hållbarhetsarbete har skärpts.
– Vi har valt att miljömärka alla våra nybyggnationsprojekt i enlighet med miljöbyggnad nivå silver, men för oss är ett helhetsperspektiv på begreppet hållbarhet viktigare än ett renodlat miljöfokus. När vi bygger nya bostadsprojekt agerar vi alltid utifrån ett långsiktigt perspektiv, som innebär att vi värdesätter entreprenörer som vill vara med och skapa framtidens attraktiva boendemiljöer som kan erbjuda trygga och stimulerande miljöer med en mångfald av olika verksamheter, säger Pernilla Bonde.

Faktaruta

Namn: Pernilla Bonde

Ålder: 39 år

Bakgrund: Civilekonom. Har varit verksam inom HSB sedan 2002. Utsågs till vd för HSB:s riksförbund i maj 2011.

Fakta om HSB: HSB är Sveriges största bostadskooperation med drygt 548 000 medlemmar och 3900 bostadsrättsföreningar. HSB är en kooperativ medlemsorganisation med 31 regionala föreningar runtom i landet. HSB Riks är ett samordnande organ för dessa organisationer.