Automatisk mätning - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Automatisk mätning

Alla typer av byggprojekt har mycket att tjäna på automatiska mätningar. Bergsäker har en högt utvecklad kompetens inom mätteknik och är en pålitlig partner som förser dig med tillförlitligt beslutsunderlag.

Automatisk mätning lämpar sig för alla byggprojekt där du som beställare behöver lättöverskådlig data. Om du bygger ett komplext projekt i ett tätbebyggt område eller i känslig miljö finns det många faktorer du måste ta hänsyn till. Automatisk mätning, som ingår i Bergsäkers hantering av omgivningspåverkan, är ett sätt att förutse det annars oförutsebara. Du blir tidigt varskodd om mätningarna närmar sig kritiska nivåer så att du får möjlighet att förebygga problem och minimera omgivningspåverkan innan kostnaderna skenar iväg.

Pålitlig statistik för goda beslutsunderlag

Nedan följer några exempel på de vanligaste mätparametrarna:

 • Grundvattenmätning: vi mäter grundvattnets nivå.
 • Turbiditetsmätning: vi mäter vattnets grumlighet, ofta i samband med muddring i förorenade vatten.
 • Luftstötvågsmätning: vi mäter av luftstötvåg från sprängning.
 • Temperaturmätning: vi mäter temperaturnivåer.
 • Nivåmätning: mätning av nivån på grundvattnet, havsytan eller dylikt.
 • Sättningsmätning: mäter sättningsrörelser i jorden och omgivning.
 • Töjningsmätning: mäter töjningen av metalliska material.
 • Inklinometermätning: mäter lutningsförändringar på sponter vid vattendrag eller instabil mark för att kontrollera att de inte riskerar att kollapsa.
 • Portrycksmätning: mäter portryck i lera för att övervaka markens stabilitet då högt portryck kan leda till jordskred.
 • Bullermätning: kort- och långtidsmätning av projektrelaterat buller.
 • Vibrationsmätning: mäter vibrationer som kan påverka omgivningen.

Mätresultat i realtid

Våra konsulter arbetar i det ledande mätsystemet AvaSystem med AvaNet. Via vår internetbaserade portal får du mätvärden av vibrationsnivåer och geotekniska faktorer presenterade i realtid. Du kan även få uppgifterna skickade till dig via vår SMS-funktion.
Automatisk mätning är en viktig komponent i vårt arbete med omgivningspåverkan. När du låter Bergsäker sköta mätningen sparar du även in på personalresurser då det inte kräver manuell avläsning eller hantering av mätvärden. Vilka mätningar och parametrar som är väsentliga är olika beroende på omständigheter och förutsättningar.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?