Bullerhantering - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Bullerhantering

På byggarbetsplatser är buller en återkommande problembild. Bergsäker kan hjälpa till med bullerhantering, som innefattar både mätning och utredning av bullernivåer.

Buller är ett ökande problem i samband med byggprojekt vid hantering av omgivningspåverkan. Lyckligtvis har Naturvårdsverket allmänna råd (2004:15) satt upp riktlinjer för hur byggarbetsplatser ska förhålla sig till buller. De satta riktvärden fungerar som utgångspunkt för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. Under enstaka kortvariga händelser kan acceptansen för bullernivån vara högre än vid projekt som pågår under en längre tid. Oavsett hur dina omständigheter ser ut bör du ha en plan som rör bullerhanteringen.

 

Bullerutredning

Som en del av Bergsäkers hantering av omgivningspåverkan kan våra experter kan hjälpa dig att minimera dina bullerstörningsnivåer. Efter en utförlig bullerutredning kan vi ge förslag på åtgärder som du kan genomföra på dag- och nattetid för att reducera arbetets bullerstörning.

 

Automatisk bullermätning

Vi kan även utföra automatiserade bullermätningar för dina byggprojekt. Beroende på behov utför vi både kort- och långtidsmätning. Korttidsmätning kan ske vid speciellt bullrande moment eller som stickprov medan långtidsmätning övervakar bullret under hela den bullrande perioden och samtidigt tryggar tredjeman. För vidare analys och rådgivning av bullerproblematik samarbetar vi med ledande akustiker.

 

Information om störningar ökar omgivningens tolerans

Att rätt information vid rätt tillfälle kan förebygga en mängd problem gäller även vid bullersammanhang. I samband med bullerhanteringen kan vi på Bergsäker informera kringboende om den föreliggande störande verksamheten och därigenom förebygga omgivningspåverkan på grund av buller. I arbetet med omgivningspåverkan är bullerhantering nödvändig.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?