Syneförrättning

I samband med vibrationer i marken kan sprickor och skador i fastigheter uppkomma hastigt. Inför vibrationsalstrande arbeten som sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är det därför viktigt att du genomför en besiktning.

Innan du påbörjar ditt vibrationsalstrande arbete utför Bergsäker en förbesiktning som ett led i hanteringen av omgivningspåverkan. Med förbesiktningen fastställer vi status på fastigheten som referens innan arbeten påbörjas. När ditt arbete är avslutat utför vi en efterbesiktning för att kontrollera om något har skett under byggnationens gång. Om andra vibrationsalstrande arbeten startas, av en utomstående entreprenör, utför vi även en mellanbesiktning för att kunna härleda ansvar för förändringar.

En syneförrättning som försäkrar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter markarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under byggtiden och kan härledas till byggprojektets vibrationer. Byggnader kan få förändringar av andra skäl än påverkan från byggnadsarbetet och dessutom kanske de fanns där redan innan. Omgivningspåverkan är vårt jobb, vi vet att du kan undvika onödiga och kostsamma påföljder med rätt kontroller.

Noggrann dokumentation

Själva utförandet av syneförrättning/besiktning följer svensk standard (SS 460 48 60) och innebär okulär besiktning in- och utvändigt, rökkanaler täthetsprovas och vattenprover tas. Sprickor ritas in i ett besiktningsprotokoll som sedan distribueras till fastighetsägare och beställare. Besiktningsomfattningen fastställs i en riskanalys, som ligger till grund för de kontrollåtgärder som utförs.
Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Bergsäker AB säkrar omgivningen när Marieholmbanan renoveras


Marieholmbanan mellan Eslöv och Teckomatorp har under en tid varit i behov av en renovering. Nu när projektet är igång så är Bergsäker med och säkrar omgivningen!

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.