Vibrationsalstrande arbeten

Om ditt byggarbete innehåller vibrationsalstrande arbete såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning eller andra moment som kan påverka omgivningen kommer du att behöva en riskanalys. Bergsäker kartlägger alla potentiella risker och visar hur du bäst undviker dem.

Enligt Miljöbalken är det varje byggherres och entreprenörs skyldighet att innan byggnation analysera hur närmiljön kan komma att påverkas samt att vidta åtgärder för att minimera omgivningspåverkan. En riskanalys är med andra ord ett juridiskt krav, men rätt genomförd är det även ett konkret verktyg som du kan använda i ditt arbete. Bergsäker är en pålitlig samarbetspartner och expert på allt som ryms i begreppet omgivningspåverkan. När vi utför din riskanalys kan du känna dig säker, och jobba tryggt.

Riskanalysen är en del av projektets projektering

En riskanalys bör tas fram redan i projekteringsfasen då den kan ha påverkan på hur entreprenören kan bedriva sitt arbete. Närliggande känsliga konstruktioner eller känslig utrustning som tas upp i riskanalysen kan omöjliggöra eller inskränka den arbetsmetod som entreprenören antar i sitt anbud. Genom att ha en riskanalys framtagen i tidigt skede i projektet är alla parter tidigt medvetna om de risker som hör till projektet och kostnader för hanterande av risker är tidigt framme.

Säkra din riskanalys med Bergsäker

Genom att anlita oss för en riskanalys hanteras omgivningspåverkan på rätt sätt och du minimerar utrymmet för skador på kringliggande fastigheter, känslig utrustning eller buller- och vibrationsstörningar som omöjliggör för närliggande företag att bedriva sin verksamhet.
 Med en riskanalys blir du medveten om vilka risker som arbetet för med sig och hur du bäst kan undvika dem. I Bergsäkers riskanalys får du alla risker inventerade och presenterade tillsammans med en kontrollplan med rekommendationer till åtgärder och restriktioner så att du kan genomföra ditt arbete utan onödiga störningar.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Bergsäker eller Efterklok?


”Vi skulle tänkt på detta innan…”, jobbiga ord att höra eller tänka, eller hur? Därför handlar vår kampanj i år om att sprida kunskap gällande att det finns sätt att undvika att höra eller tänka dessa ord i samband med era byggprojekt.

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.