Trafikverket skärper kraven på entreprenörers innovationshöjd

Trafikverket står inför ett omfattande förändringsarbete och stora infrastruktursatsningar som förstås berör många entreprenörer. En av Trafikverkets tydligaste ambitioner är att renodla sin beställarroll, vilket innebär att man i framtiden strävar efter att involvera entreprenadföretag på ett tidigare stadium. Det ställer i sin tur ökade krav på entreprenörernas innovationshöjd och problemlösande förmåga.

Ytterligare en övergripande ambition från Trafikverkets sida är att i så stor utsträckning som möjligt tillvarata den infrastruktur som finns i dagsläget genom att renovera, modernisera och rusta upp. Det är i allmänhet mer kostnadseffektivt att rusta upp befintliga strukturer än att bygga nytt, men tidsfaktorn påverkar också.

– Ett omfattande infrastrukturprojekt tar i allmänhet mellan fem och sju år att planera och åtminstone ett par år att genomföra. Att modernisera och rusta upp befintliga vägar och järnvägar tar betydligt mindre tid i anspråk. Att enbart bygga nytt räcker inte för att hantera den trafikökning som väntar på såväl väg som järnväg, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Siktar på att utveckla renodlad beställarroll

– En av våra viktigaste målsättningar är att utvecklas mot en mer renodlad beställarroll. Det innebär att vi upphandlar entreprenörer utifrån ett problemlösningsperspektiv där vi anger målet utan att lägga oss i vilken väg entreprenörerna väljer för att nå projektmålet. Det spar resurser för oss och öppnar upp nya möjligheter för entreprenörer. Vi ska bli mer funktionsinriktade och mindre detaljfokuserade. Det här är en utveckling som näringslivet genomgått för flera år sedan, nu är det vår tur, säger Gunnar Malm.

Involverar entreprenörer redan på projekteringsstadiet

Trafikverkets utveckling mot en mer renodlad beställarroll innebär att de i framtiden siktar på att upphandla entreprenörer redan på projekteringsstadiet. Genom att involvera entreprenörer på ett tidigt stadium tillvaratas deras kompetens och innovationskraft, vilket entreprenörerna själva efterlyst i många projekt. De entreprenörer som kan visa prov på innovationskraft kan alltså räknas som framtidens vinnare, åtminstone utifrån Trafikverkets perspektiv.

– I takt med att vi ställer högre krav på entreprenörers innovationskraft och förmåga att bidra med sin kompetens redan på ett tidigt stadium ökar också kraven på att vi blir mer specifika och detaljerade i våra anbudsunderlag. Vi behöver bli tydligare med att beskriva exakt vilken kompetens vi är ute efter i respektive projekt, säger Gunnar Malm.

 

Ökad andel totalentreprenader i framtiden

Trafikverket strävar efter att upphandla en kombination av små, medelstora och stora entreprenörer i sina projekt. Målsättningen är att hälften av de entreprenader som genomförs ska vara totalentreprenader på sikt. Framöver kan ännu fler utförandeentreprenader omvandlas till totalentreprenader. Gunnar Malm nämner ett vägprojekt med en budget på 30 miljoner kronor som för närvarande befinner sig på planeringsstadiet som exempel. Det var ursprungligen tänkt att genomföras som en utförandeentreprenad, men ändrades efter diskussioner till en totalentreprenad.

 

En Trafikverkets stora utmaningar 2013 består, enligt Gunnar Malm, av att intensifiera arbetet med miljöfrågor. Under 2013 siktar Trafikverket även på att öka beredskapen för naturkatastrofer, exempelvis ras, skred, stormar och stora regnmängder. Att tillgodose näringslivets logistikbehov i form av transportkorridorer runtom i landet är ytterligare en prioriterad punkt på agendan. Han anser att konkurrenssituationen är tillfredsställande på vägsidan, men efterlyser mer diversifiering och en ökad konkurrensutsättning på järnvägssidan.

– I dagsläget är visserligen ett par utländska entreprenörer verksamma på järnvägssidan, men fler behövs. Ett problem är att tröskeln för att etablera sig på den svenska järnvägsmarknaden är relativt hög, omfattande teknikinvesteringar krävs, säger Gunnar Malm.

Faktaruta
Namn: Gunnar Malm
Ålder: 62 år

Bakgrund: Har en ekonomexamen från Stockholms universitet med inriktning mot redovisning, investering och finansiering. Har varit vd för ASG samt ekonomi- och finansdirektör och ställföreträdande generaldirektör för SJ. 2008 blev Gunnar Malm vd för Arlandabanan Infrastructure. Hans förordnande som generaldirektör och chef för Trafikverket gäller för tiden 1 april 2010 till och med den 28 februari 2015.

Fakta om Trafikverket: Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar och verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Trafikverket har ca 6 500 anställda och bildades den 1 april 2010. Huvudkontoret ligger i Borlänge och regionkontor finns i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.