• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Vasakronan efterlyser entreprenadföretag med en tydligare profilering och starkare identitet

Vasakronan efterlyser entreprenadföretag med en tydligare profilering och starkare identitet

Fredrik Wirdenius är vd för Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan. Han efterlyser byggföretag med en tydligare profil och egen identitet, en förenklad detaljplaneprocess som inte riskerar att sätta stopp för nödvändiga fastighetsprojekt samt entreprenörer som kommer med kreativa förslag redan på planeringsstadiet i samband med om- och nybyggnationsprojekt.

Nyproduktionen av kommersiella fastigheter har de senaste åtta åren legat en bit under genomsnittet. Mycket lite byggs på spekulation, merparten av de nybyggda kontorsfastigheterna har signerade hyresgästavtal redan i samband med första spadtaget.

– Vi är i huvudsak verksamma i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Malmö är den storstadsregion som för närvarande har högst nyproduktionstakt vad gäller kommersiella fastigheter. I centrala Göteborg är nyproduktionstakten dessvärre så låg att den riskerar att ha en negativ inverkan på regionens näringsliv. Marknaden mår bra av ett konstant flöde av nyproducerade fastigheter, men även i Stockholm är tillskottet av moderna kontorsfastigheter lågt, säger Fredrik Wirdenius.

Förädlingssatsningar ställer krav på entreprenörers uppfinningsrikedom

Sedan ett par år tillbaks pågår omfattande en modernisering och förädling av äldre kontorsfastigheter, varav många är byggda på 80-talet och inte längre motsvarar hyresgästernas krav. Fredrik Wirdenius tror att 2013 blir ett år då den nuvarande trenden förstärks, med tanke på konjunktursituationen är många försiktiga vad gäller investeringar i nya kommersiella fastighetsprojekt. Hyresgästernas krav har förändrats mycket på senare år. Det som främst driver utvecklingen är nya mobila IT lösningar. Kommersiella kunder vill arbeta i yteffektiva lokaler med en god tillgång på flexibla arbetsplatser med uppkoppling på samtliga ytor.

– Kontorslokaler betraktas inte längre enbart som en kostnadspost, frågan har hamnat högre upp på företagsledningens agenda och verksamhetens lokaler anses numera ofta vara en resurs som kan bidra till organisationsförändringar och stötta verksamhetens övergripande mål. En kontorsflytt fungerar ofta som en katalysator som driver fram andra förändringar, säger Fredrik Wirdenius.

Tydligare profilering efterlyses

Vasakronan är förmodligen det svenska fastighetsbolag som positionerat sig tydligast kring miljö och hållbarhet. Det medför skärpta krav på att de total- och underentreprenörer man samarbetar med har ett strukturerat och gediget miljöarbete.

– För oss är det viktigt att entreprenörernas miljöarbete är förankrat hos den högsta ledningen, det är ett bevis på att man verkligen tar dessa frågor på allvar. Utifrån ett byggherreperspektiv upplever jag ofta att byggföretag är dåliga på att profilera sig genom att framhäva sin unika erfarenhet och kompetens. När vi genomför upphandlingar framstår de flesta anbud som relativt lika, vilket är synd eftersom byggföretagen förmodligen skiljer sig åt mer än vad man kan tro, säger Fredrik Wirdenius.

En specialisering som med stor sannolikhet kommer att bli mer efterfrågad i framtiden är entreprenörer med nischad kompetens inom och erfarenhet av energieffektiviseringslösningar i samband med moderniseringsprojekt. Generellt sett ställer den omfattande satsningen på modernisering av befintliga kontorslokaler krav på en ökad kreativitet från entreprenörernas sida, trenden pekar på att de involveras redan på ett tidigt stadium och ofta är delaktiga i idéprocessen kring hur effektiva moderniseringar kan genomföras.

En prioriterad fråga för Vasakronan är en effektiviserad detaljplaneprocess med kortare ledtider, vilket skulle gynna samtliga inblandade parter.
– De långa ledtider som det nuvarande regelverket ger upphov till medför ibland att fastighetsbolag väljer att avstå från att förverkliga nya fastighetsprojekt eftersom man är osäker på hur projektet kommer att gestalta sig i slutänden, efter eventuella överklaganden, säger han.

Faktaruta 

Namn: Fredrik Wirdenius

Ålder: 51 år

Bakgrund: Civilingenjör med inriktning mot väg och vatten från KTH. Arbetade i två år som konsult innan han inledde en lång karriär på Skanska. Har haft olika chefsbefattningar inom Skanska-koncernen, bland annat chef för nordiska fastighetsverksamheten och den europeiska fastighetsverksamheten utanför Norden. Började 2008 som vd för AP-fastigheter, som 2008 förvärvade Vasakronan.

Fakta om Vasakronan: Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 83 miljarder kronor. Vi äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.