Vem har ansvaret för helheten?

Många människor uttrycker oro över miljön, sitt närområde, om buller och om störningar i samband med byggprojekt i deras närhet. Det är synd eftersom nybyggnation i grunden är positivt, men det är också ett bevis på att byggbranschen står inför en utmaning.

Oförutsedd omgivningspåverkan och överklaganden såväl som irritation från kringboende kostar både tid och pengar. Det händer sällan att hela kvarter rasar samman i samband med sprängning eller pålning men oro om påverkan finns alltid.

Frågan är hur duktiga byggbranschen är på att hantera detta och se till att våra projekt kan fortgå utan att äventyra tidsplaner, budgetar och omkringliggande byggnader och miljö?

Medvetenheten varierar

Sven Liedberg, expert i geoteknik på Skanska, menar att de stora aktörerna har en stor medvetenhet och tar omgivningspåverkan på allvar. Han oroas dock över att den förmågan varierar hos entreprenörer och konsulter. Det har lett till att det finns aktörer som man väljer att inte samarbeta med. När fler internationella aktörer gör entré på svenska marknaden ser Sven också hur dessa frågor hanteras på olika sätt, ibland bättre ibland sämre. Det är det som är knäckfrågan, att medvetenheten varierar.

Det är viktigt att förklara för människor i närområdet hur det ska säkerställas att väggar inte ska rasa eller löv falla av träden. Vissa delar täcks in i miljölagstiftningen men det krävs mer, det skulle ge effektivare tillståndsprocesser, positivare opinion och snabbare utveckling av våra städer.

7yt63

Utvecklingen behövs

Det byggs så det knakar. 2028 ska Ostlänken, den första av flera nya höghastighetsjärnvägar i Sverige, stå klar. Arbetet med Förbifart Stockholm har redan börjat och många längtar efter fler tunnelbanelinjer. I storstadsregionerna där inflyttningen sker i en rasande takt kommer man få vänja sig vid fler byggen och förtätade stadskärnor. Här har byggbranschen ett ansvar.

Kristina Gabrielli på PEAB, berättar att man då och då får in klagomål och påtalar vikten av kommunikation:

– Det kan vara så att det finns en oro men den kan vi många gånger förebygga genom att kommunicera bra. Vi har rutiner för det i vårt ledningssystem men man kan absolut bli bättre.

Behövs policys eller hårdare regelverk?

Ett byggprojekt inbegriper ofta mängder av entreprenörer och utförare. Det är ofta svårt att skaffa sig en helhetsuppfattning om projektet och hur det påverkar omgivningen och människorna där.

Sven Liedberg på Skanska tror att bra planering och projektering är nyckeln till att inte sinkas av omgivningspåverkan:

– Naturligtvis kan förseningar och problem uppstå, men i väl planerade, projekterade och strukturerade projekt händer detta i relativt liten omfattning. Vi arbetar efter en modell vi kallar VSAA och arbetar löpande för att minska vår påverkan på omgivningen.

Det är byggbranschen som bygger framtidens Sverige och har i uppgift att trygga påverkan på miljö, människor, djur och natur i samband med det. Framtiden tillhör alla, miljökämpen som oroar sig över djurens överlevnad lika mycket som kvinnan i sekelskiftshuset som är rädd att pålningen i grannkvarteret ska få stuckaturen att falla från taket.

Tydliga policies för att säkerställa och förhålla sig till hur varje projekt påverkar omgivningen förtjänar en plats i projektens högsta beslutande forum.